21
412014
0

Tep The Kid

Joined: Feb ,2008
เนื่องจากเดิมทีทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับรถครูซ ในระยะเวลาต่อมาได้เริ่มทำคลิปประเภทอื่นๆ ด้วย แนะนำเกี่ยวรถ chevrolet cruze ในแง่ของการใช้งาน และทดสอบการทำงานของรถ

Videos

Comments0 Comments

Add Reply