Fereja Salih - Coming Soon ጠዓመ ኣተወብርሃን 1 day ago   02:39

ARARAT Entertainment
© Copyright: Ararat Entertainment. Any unauthorized use, copying or distribution is strictly prohibited. ℗ © ሰላም የሕዋት ነዚ ቪድዮ ዳዉሎድ ምግባር ን ኣርቲስት ሃሳይ ስለ ዝኾነ ብኽብረትኩም ካብዚ ቻነል ቪዲዮ ዳዉንሎድ ምግባር ምዝርጋሕን ኩልኩል እዩ።

Comments 10 Comments

Akliebelu Eye
ኣዝያ ጽብቅቲ ኢያ እትመስል ቡሉ እከ እይትደንጉይና ኢኩም
never forgot it's life taki
Abet recklam
Letina Sereke
Asey bhankewuta nxbeykum deki arey
Eritrea hagerey yehzinkni Nabey eu anfetki
Wellcome deki eri
Nahom Tesfi
ጋል ተጋይ ክንዲ ገለ ኮይና
ደጋፊ ያቆብ ዳዊት ደጋፊ ያቆብ ዳዊት
ዋውውው ነተባባዓዮም በሉ ይሕዋት
ፍቅሪ entertainment
ኣብ ቀረባ ግዜ ኢልኩም እንዳ ጠፋእኩም እንዲኹም ብዝኾነ ኣይትደንግይና
metkel afewerki
bselam mustuna
ፍቅሪ entertainment
*ሓንቲ ለይቲ'ባ ወስኽኒ!....*

እዚ ስቅ ኢለ ሓቑፈኪ ምሕዳረይ ዶ ቅጭ ኣምጺኢልኪ??? ተጋግዮም የጋግዩኻ ዝብልዎ ንኸምዚ ናተይ እንዳኣሉ፡፡ ንጓል ኣብቲ ፈለማ ሌላኻ ሃንደፍ ኢልካ ንታሕጓስ እንተሓቲትካያ ቀልጢፋ'ያ ትጸልኣካ፡ ንጓል ኣንስተይቲ ስጋዊ ርክብ ብዙሕ ዘገድሳ ኣይኮነን፡ ካልኦት ሕቶታት ከይመለስካ ምሳይ ደቅሲ እንተኢልካያ ንሓዋሩ ከምዘይትደልያ እያ ትርዳእ.......ዝብሉ ሓሳባት ኣብ ኣእሙረይ ኣራጢጦም ግዲ ጸኒሖም ኮይኖም..... ልክዕ ከምዛ ምስ ሓትነይ ዝሓደርኩ ትም'የ መሪጸ፡፡ እቲ ምሳይ ዝሓደርክሉ ለይቲ፡ ስጋ ንእስነተይ ካልእ ነገር ትደሊ'ያ ኢለ ኣይገመትኩን፡፡ ድሓር ከኣ ድምር ጽባቀኪ ንኸምኡ ዘድፍር ኣይኮነን፡፡ ኣብ ቅድሜኺ ድኣ ኮይኑ እምበር፡ ከም ሰብ ክዳንኪ ኣውጺእኪ ከማን ትድቅሲ ኣይመስለንን'ዩ ኔሩ፡፡ ጓለይ እዚ ናይ ሰብ ነገር ክንደይ ይኸፍእ፡ ከም ህጻን ሓሲበኪ ጽውጽዋይ ክነገረኪ ከለኹስ ሙሉእ ኣስናንኪ ክሳብ ዝርአ ክትስሕቂ ኣምሲኺ፡፡ ኣነ ከኣ ኪንዮ ስሓቅ ትደልዮ ነገር እንታይ ከይህሉ እናበልኩ ኣብተን ቀጠንቲ ቀላጽመይ ክሳብ ትድቅሲ የዕልል ሓዲረኪ፡፡ ድቃስ ወሲድኪ ናባይ ለግብ ኢልኪ ምስ ደቀስኪ ክንደይ ምስ ነብሰይ የዕሊለ መስለኪ፡፡
ኣቤት'ወ ሽታ ሰብነትክነን ትንፋስክን ክጥዕም!!!
እቲ ሽዑ ለይቲ ዕድል ዝገበርክዎ ምሳኺ ደቃስ ስለዘይወሰደኒ'ዩ፡፡ ንዓኺ ይኽልኣኒ ከም ህጻን ሓቁፍክኒ ምስ ደቀስኪ ዝተሰማዓኒ ደስታ ድሕሪ ደጊም ዝደግሞ ኣይመስለንን፡፡ ግዳ ነዚ ጹሑፍ ከም ሰብኪ ተንብብዮ እንተሃሊኺ ንምንታይ ሽዑ ለይቲ ካልእ ነገር ዘይሓሰብኩ ክነግረኪ፡፡ ብዘይ ስክፍታ ሓቁፍክኒ ደቂስኪ ሰለዝነበርኪ ኣባይ ሙሉእ እምነት የሕዲርኪ ከም ዝነበርኪ ጥራይ'የ ተረዲአ ፡፡ ሎሚ ዳግማይ እንተዝረኽበኪ፡ እቲ ኣንጭዋ ንድሙ ኣሚና ምስኣ ኣብ ሓደ ዓራት ደቂሳ ሓዲራ ዝብል ጽውጽዋይ ምነገርኩኺ፡፡ ሽዑ ጠንቀምቀም እንተኢለ ነቲ ሽዑ ምሳይ ምንባርኪ ጥራሕ ዝፈጠረለይ ዕግበት ከይስእኖ ከመይ ፈሪሐ መስለኪ፡፡ ጸኒሐ ግን ፍርሒ ከም ዝበደለኒ ኣስተውዒለ፡፡ ኣየ እዚ ኩሉ ግዜ ሰብኣይ ዘይምኳን ክሓስም!
ዋላ እኳ ካብ ኣፍኪ ኣይስማዓዮ ካብቲ ኣካይዳኺ ግና በቲ ናይ ሽዑ ለይቲ ኩነታት ዝተሓጎስኪ ኣይትመስልን ኢኺ ኔርኪ፡፡ ስቅ ኢለ ምሕዳረይ ምውሓጥ ኣቢኪ፡፡ ንዓይ ኣብ ጡዑም ድቃስ ከም ዘለኺ ምምሳልኪ ቀቲልኒ'ዩ፡፡ ኣንስተይቲ ነብሪ ንተባዕታይ ካብ ርሑቅ ዝጽውዕ ጨና ኣብ ነብሳ ደራሪዛ ፡
ህልም ዝበለ ድቃስ ከም ዘወሰዳ ኮይና'ያ ንተባዕታይ ትጸንሖ፡፡ እስኺ ከኣ ከምዛ ናይ ነብሪ ኣምሲልክያ፡ ኣየ ነብሮ ማሓዛይ ዝገበርክኒ!
ከም መተርኣስ ሓቂፈኪ ምሕዳረይ መጽረፊየይ ኮይኑ፡፡ ንማሓዛኺ..." ኣብ ሞንጎ መተርኣስን ጓልን ዘሎ ፍልልይ ኣይርድኦን'ዩ" ከምዝበልክያ ኣብ እዝነይ በጺሑ'ዩ፡፡ ኣእዛነይ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ገዛኹም ዘሎ ረሲቨር ( ዲሽ ) ከም ዝሕይላ ኣጸቢቅኪ ትፈልጢ ኢኺ፡፡ ሓሊኻ ዝገበርካዮ መንዓቂኻ ይኸውን ትብል ነበረት ዓባየይ ንግሳ፡፡ ማዓረ ዲኣ ተግባራተይ ጌጋ መሲሉ ስለዘይተራእየኒ ይቅሬታ ክሓትት ኣይሓሰብኩን ኔረ፡፡ ግና ሓልዮት በደል መሲሉ ካብ ተራእየኪ፡ የቅሬታ ክሓተኪ፡፡ ስለ ሓልዮተይ ይቅሬታ፡፡
ዝበደልክዎ ክኽሕስ ይሓስብ ኣለኹ'ሞ ሓንቲ ለይቲ'ባ ወስኽኒ!!!


*ምንጪ ካብ facebook*
Add Reply

ጠዓመ ኣተወብርሃን Fereja Salih - Coming Soon 1 day ago   10:02

ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን፡ ሓውና ጠዓመ ኣተወብርሃን ድኣ ሰብ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እዩ፡ ኣምበር ካብቶም ኣብ ህይወተይ ዝፈለጥክዎም ሰባት ካብቶም ብኣካይድኡን ንኣምላኽ ዘለዎ ፍቕርን ሓደ እዩ፡ ሕጂ ድማ ኣምላኽ ረዲእዎ፡ እንሆ ሓንቲ ናይ ሲዲ ኣልቡም ሰሪሑ ኣሎ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ክትዝርጋሕ እያ፡ እዛ ሲዲ ብሉጽ መልኽቲ ዘለዎ እሞ ድማ ናይ ኣምልኾ፡ ምስጋና ጸሎትን ምህለላን ዘጠቓለለት መዝሙር እያ፡ ኣምላኽ ሰማይ ብርኽ የብልካ ጠዓመ ሓወይ Teame Ateweberhan!!