August 19, 2019 : ኣነ፡ ጓል #Jstudio ብነፈርቲ ክጸንቱ ዝተፈርዱ 1 day ago   05:27

FaNus NetWork
ኢሰያስ ኣፍወርቒ፡ እዞም ዝሰደዑ፡ መብዛሕትኦም ካብ ሓደ ከባቢ እዮም፡ ኢሉ ነሩ። ብዛዕባ እዚ፡ ናተይ ርእይቶ እዚ ይመስል።

#Eritrea #IssaisAfwerki #ጓልሓደከባቢ

Comments 527 Comments

Add Reply

#Jstudio ብነፈርቲ ክጸንቱ ዝተፈርዱ August 19, 2019 : ኣነ፡ ጓል 1 day ago   40:34

#Jstudio #Eritrea #Eritrean #Eritreanairforce #Asmara #Airforce ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፡ ካፕተን ንጉሰ ናይዝጊ ም/ተለንተ ሙሴ ገብረሂወት ጁ/ኤክ ተወልደመድህን እስጢፋኖስ ኣባል ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ሰርጀንተ ሽሻይ ተስፋማርያም ኣብ በረራ ሄሊኮፕተር፡ብስራሕ እናተጓዕዙ ከለዉ፡ብዘጋጠሞም ሓያል ኩነታት አየር ብሓደጋ ተሰዊኦም፣ ዝብል ህግደፋዊ ዜና ተዘርጊሑ ነይሩ እዩ። ኣናፍራ ቆቃሕ ዘይፈልጥ ድማ ኣይሃዳናይ መልስና ምኾነ፣ ግን ሃዳኖ ኣይኮናን ኣናፍራ ቆቋሕ ግን ኣይጠፍኣናን እዩ።